Битумна хидроизолация

Filters

Showing 1–16 of 60 results

Product Categories

Технология на полагане

Рулонните битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се изплозват атактен полипропилен (APP) , стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОСB).